Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 13/8/2022
Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đảng viên
 
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 157-CV/ĐU về việc tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đảng viên chấp hành quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề nghị cấp ủy các chi bộ, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trọng tâm là Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thịsố 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 554/QĐ-VPUBND ngày 20/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Văn phòng UBND tỉnh.
 
Thực hiện ngay các giải pháp quản lý đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trọng tâm là việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo vị trí việc làm và quy định của cơquan. Thưc hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về những điều đảng viên không được làm; thực hiện có hiệu quả, thực chất các nội dung cam kết, khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém của mỗi tập thể cấp ủy, đảng viên. Tiếp tục rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/20219 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTWngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
 
Tăng cường biện pháp quản lý đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đảng viên vi phạm theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước.
 

 

 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Văn phòng UBND tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (17/05/2021)
 • Lịch trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Văn phòng UBND tỉnh   (28/04/2021)
 • Văn phòng UBND thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp   (26/04/2021)
 • Triển khai một số nội dung tuyên truyền tháng 4 và 5/2021   (23/04/2021)
 • Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh   (15/04/2021)
 • Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp   (05/04/2021)
 • Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021   (03/03/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng Văn xã   (25/02/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   (25/02/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền   (02/02/2021)
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (01/02/2021)
 • Lịch trực tết Nguyên đán năm 2021   (28/01/2021)
 • Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (28/01/2021)
 • Đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021   (28/01/2021)
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII   (27/01/2021)