Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc gia Thái học lần thứ VII, năm 2015
 
Ngày 24/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 340 /KH-UBND, Tổ chức Hội nghị quốc gia Thái học lần thứ VII, năm 2015 tại tỉnh Lai Châu.
 
Mục đích của kế hoạch là nhằm đánh giá những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của cộng đồng Thái - Kadai Việt Nam; đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đó trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; vai trò, vị trí của cộng đồng Thái - Kadai Việt Nam trong cộng đồng dân tộc Việt Nam và cộng đồng Thái - Kadai trên thế giới, trong lịch sử, hiện tại và tương lai; vấn đề đặt ra đối với cộng đồng Thái - Kadai Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững của cộng đồng cũng như cả vùng Tây Bắc, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và chuyển đổi sinh kế …
 
Theo Kế hoạch Hội nghị sẽ diễn ra trong 01 ngày, vào ngày 30/3/2015 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, có trên 250 khách mời.
 
 
Thu Hoài
 print   send mail