Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HỎA TỐC) Giấy mời họp số 27/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ - Ngày 04/3/2015
 
                                               Cập nhật 10:15' ngày 04/3/2015
 
Ngày 02/3, UBND tỉnh ban hành (HỎA TỐC) Giấy mời họp  số 27/GM-UBND, khai mạc 08h00', ngày 04/3/2015.
       
Nội dung:
  
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020" trình phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2015.
  
 Thành phần:
 
Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Thành viên Ban soạn thảo Kế hoạch của tỉnh theo Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 gồm: Giám đốc các Sở: Y Tế, Tài chính; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Lao dộng Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thông tin và Truyền Thông, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Tổ thư ký giup việc Ban soạn thảo Kế hoạch.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi lĩnh vực.
 
Thời gian: bắt đầu từ 08h00’, ngày 04/3/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh - Tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Tổ chức thực hiện: Giao Sở Y Tế chuẩn bị dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nêu trên và các tài liệu liên quan gửi tới các thành phần dự họp trước ngày 03/3/2015.
 
Hùng Cường
 print   send mail