Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 01 + 02 năm 2015.
 
Ngày 11/02/2015, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01+02/2015.
  
Dự phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Các đại biểu đại diện Lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo các nội dung trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau (Tải về)
  
I. Đánh giá chung
  
Ngay từ những ngày đầu năm 2015, các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Đồng thời tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông và công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.
  
II. Về các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 02/2015
 
1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nậm Nhùn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
  
Quy hoạch đã được UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức lập theo đúng trình tự, thủ tục quy định, bố cục trình bày đầy đủ và đã được Hội đồng thẩm định thông qua. Giao UBND huyện Nậm Nhùn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh Quy hoạch trước ngày 24/02/2015 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
2. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo trước ngày 05/3/2015 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
3. Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh.
 
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo. Giao Ban Dân tộc tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chương trình 135 trình UBND tỉnh ban hành.
 
III. Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới
 
Để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thành phố nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện các mục tiêu đã được HĐND tỉnh thông qua; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi đảm bảo đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai, cụ thể hoá Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và các Nghị quyết HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015, chủ động, tích cực xây dựng các báo cáo, đề án... đảm bảo tiến độ và chất lượng.
  
Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc giao chi tiết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ các nguồn vốn đã được phân cấp của các ngành, các địa phương.
  
Triển khai thực hiện tốt các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh như: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2015, Công văn số 41/UBND-VX ngày 12/01/2015, Công văn số 75/UBND-TM ngày 20/01/2015, Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 09/02/2015, Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 22/01/2015...
 
2. Tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, tập trung triển khai Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND; chỉ đạo gieo cấy và chăm sóc vụ Chiêm Xuân đúng thời vụ; chủ động đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo đảm bảo kế hoạch trồng chè, cao su, trồng rừng năm 2015.
 
3. Công tác xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội:
 
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng chính sách khác trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi
 
Tích cực chỉ đạo triển khai việc thực hiện cấp gạo cứu đói cho người dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.
 
4. Công tác giáo dục - đào tạo:
 
Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 
Chỉ đạo kiểm tra, có biện pháp duy trì sỹ số học sinh đến lớp sau dịp nghỉ tết. Đối với những trường hợp có khả năng bỏ học phải có giải pháp vận động trở lại trường học tập.
 
5. Công tác Y tế: Duy trì, làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng; chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người; đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh, nhất là trước và trong dịp Tết Nguyên đán..
  
6. Lĩnh vực Văn hoá, Thể thao: Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao; tăng cường chất lượng các hoạt động phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết; quản lý tốt hoạt động lễ hội Xuân đảm bảo văn minh, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan tại các lễ hội...
 
7. Công tác an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội:
 
Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng duy trì nghiêm lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu theo chỉ đạo của cấp trên; Chủ động nắm tình hình, có phương án xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở. Thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
  
Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện vượt cấp, đông người.
 
Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hảng giả, hàng kém chất lượng; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống buôn lậu...
 
Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải, giá cước vận tải. Thực hiện các biện pháp tổ chức phương tiện giao thông để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Kiểm soát các loại phương tiện vận tải không bảo đảm an toàn khi lưu thông, xử lý xe hết niên hạn xử dụng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
 
8. Lĩnh vực thông tin tuyên truyền:
  
Tiếp tục thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm; vận động nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trước, trong và sau Tết.
 
Minh Tiến
 print   send mail