Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 27/1/2022
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
 
Ngày 03/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 155/UBND-TH, Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
  
 I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
  
- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00', ngày 09 tháng 02 năm 2015.
  
- Địa điểm:
 
Phòng họp  trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh và tại điểm cầu các huyện, thành phố.
  
II. THÀNH PHẦN
  
1. Tại điểm cầu UBND tỉnh
  
- Thường trực UBND tỉnh; Thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh (Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh);
 
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và Chuyên viên theo dõi TĐKT; Ban Thi đua, Khen thưởng: Lãnh đạo Ban, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1,2 và các đồng chí Chuyên viên;
 
- Trưởng 12 khối thi đua, khen thưởng năm 2015;
 
- Các đơn vị tham luận: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Công thương;
 
- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh, Trung tâm Tin học và Công báo - Văn phòng UBND tỉnh;
  
2. Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố
  
 - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố;
 
- Các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức theo dõi công tác thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố (Tuỳ điều kiện cụ thể, Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện xem xét, mời một số thành phần liên quan dự Hội nghị tại điểm cầu địa phương);
 
- Các đơn vị tham luận.
  
III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ
  
1. Tài liệu Hội nghị
  
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh gửi qua hòm thư điện tử của Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. Trường hợp đơn vị thay đổi địa chỉ hoặc chưa đăng ký với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đề nghị liên hệ theo điện thoại số 02313.877.096; Email: Bantdktlc@gmail.com để nhận tài liệu.
  
2. Chương trình Hội nghị
  
- Khai mạc;
- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014; triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2015;
- Tham luận tại các điểm cầu;
- Công tác thi đua, khen thưởng;
- Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2015;
- Bế mạc.
  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  
1. Giao Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị.
 
2. UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện; mời các thành phần liên quan dự Hội nghị.
 
3. Các đơn vị, địa phương được phân công tham luận tại Hội nghị, chuẩn bị báo cáo tham luận dài không quá 03 trang và gửi Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ trước ngày 05/02/2015 để tổng hợp, làm tài liệu phục vụ Hội nghị. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
Các cơ quan, đơn vị tham luận tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác
thi đua, khen thưởng năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015
(Kèm theo Công văn số:         /UBND-TH ngày      tháng      năm 2015
của Uỷ ban Nhân dân tỉnh)
 


1. Huyện Than Uyên
Chủ đề: Chỉ đạo tổ chức đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, trên địa bàn huyện.
2. Huyện Mường Tè
Chủ đề: Tổ chức phong trào thi đua "phát triển kinh tế trong đồng bào các dân tộc" tại huyện Mường Tè
3. Thành phố Lai Châu
Chủ đề: "Các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại xã San Thàng" Thành phố Lai Châu
4. Huyện Tam Đường
Chỉ đạo Công ty cổ phần thủy điện Chu va tham luận phong trào thi đua "Phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế mô hình nuôi cá nước lạnh" tại bản Chu va xã sơn Bình.  
5. Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ đề: Một số kinh nghiệm trong thực hiện xét, công nhận sáng kiến trong công tác Thi đua, khen thưởng theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 và TT 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến.
6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Chủ đề: Công tác phối hợp tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và các gương người tốt, việc tốt.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: "Nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua trong ngành giáo dục và đào tạo".
8. Liên đoàn Lao động tỉnh
Chủ đề: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”trong công nhân viên chức và người lao động.
9. Sở Công Thương
Chủ đề: Phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Niệt Nam".
10. Công an tỉnh
Chủ đề: Kết quả đạt được và một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thu Hoài
 print   send mail