Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 27/1/2022
Chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm toán năm 2015
 
Ngày 02/02/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 152/UBND-TH, tổng hợp, xây dựng báo cáo và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm toán năm 2015.
 
Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Khoa học & Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng và các đơn vị có liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo các nội dung tại Văn bản số 35/KV VII-TH ngày 28/01/2015 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII – Kiểm toán Nhà nước; Dự thảo Báo cáo yêu cầu gửi UBND tỉnh trước ngày 27/2/2015.
  
Các Sở, Ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Khoa học & Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 35/KV VII-TH ngày 28/1/2015 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII – Kiểm toán Nhà nước gửi Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 25/2/2014 để báo cáo UBND tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail