Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 108/GM-UBND, Khai mạc 15h00’ (thứ Sáu) - Ngày 05/12/2014
 
Cập nhật, 14:30’ ngày 04/12/2014
Ngày 04/12/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 108/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Thống nhất phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015;
 
Xét thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014;
 
Thống nhất phân bổ vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2015;
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các tài liệu làm việc theo nội dung trên.
  
Thành phần:
  
Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh;
  
Thời gian: khai mạc 15h00’ (thứ Sáu) – ngày 05/12/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, nhà B.
 
Minh Tiến
 print   send mail