Tin tức sự kiện
Thứ hai 15/8/2022
Phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
 
Tại lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngày 07/11. Trang Thông điện tử Văn phòng UBND tỉnh xin đăng toàn văn bài phát động do đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày.
  
Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Ban Tổ chức cuộc thi của Trung ương phát động, Hôm nay, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh sự có mặt đông đủ của các đồng chí về dự Lễ phát động cuộc thi.
  
Thưa các đồng chí!
  
Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về Nhân dân được khẳng định, Nhân dân trao quyền cho các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp của việc thực hiện quyền lực nhà nước. Ở nước ta, ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 1946. Trải qua các giai đoạn kháng chiến, kiến quốc, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 được ban hành. Ngày 28/11/2013, với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội (486/488 chiếm tỷ lệ 97,59%) Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị-pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới, thời điểm trọng đại trong lịch sử lập hiến của nước ta. 
  
Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Đó là sự đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, Nhân dân ta và Nhà nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức; vững bước tiến lên trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Việc tuyên truyền Hiến pháp cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng thời với quá trình thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp.
  
Với ý nghĩa đó, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Việc tổ chức tốt cuộc thi sẽ tạo điểm nhấn quan trọng về tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trên địa bàn tỉnh. Để cuộc thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng và có ý nghĩa trên địa bàn toàn tỉnh, tại buổi lễ phát động này, Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:
  
1. Việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cần phải được triển khai một cách nghiêm túc, có trách nhiệm; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình tích cực hưởng ứng tham gia  cuộc thi.
  
2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng tới đông đảo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tầng lớp Nhân dân; Báo Lai Châu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lai Châu, các ấn phẩm mang tính báo chí của tỉnh cần tăng cường đưa tin về Thể lệ và Câu hỏi cuộc thi cũng như các tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đông đảo quần chúng Nhân dân biết và hưởng ứng cuộc thi.
  
3. Các đồng chí thành viên Ban tổ chức cuộc thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; bên cạnh đó cũng cần tăng cường sự phối hợp trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương được phân công, từ đó động viên nhiều người tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần thường xuyên báo cáo tình hình về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban tổ chức.
  
4. Ban Giám khảo phải làm việc khách quan, chính xác, tuân thủ đúng Thể lệ và đáp án; lựa chọn những bài viết có chất lượng nhất để Ban tổ chức cuộc thi xem xét, quyết định trao giải và gửi tham gia ở Trung ương.
  
 Thưa các đồng chí!
   
Tôi tin tưởng rằng, với trách nhiệm cao của các đồng chí, cuộc thi sẽ thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng đông đảo, nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; qua đó, các quy định của Hiến pháp thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự tin tưởng, đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự đồng thuận trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.
  
Với tinh thần đó, thay mặt UBND tỉnh và Ban tổ chức cuộc thi của tỉnh, tôi xin chính thức phát động cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
 
Chúc cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lai Châu thành công tốt đẹp.
 
Xin trân trọng cám ơn!
 
Thu Hoài
 print   send mail