Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ sáu 21/1/2022
Tài liệu phục vụ phien họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2014
 
Tài liệu phục vụ phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2014, khai mạc 7h30 ngày 11/11/2014.
 
Tải về:
 
Sở Nội vụ:
 
 
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
 
 
 
 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2014
 
Thanh tra tỉnh:
 
 
 
Sở Tài chính:
 
 
Còn nữa...
 
Minh Tiến
 print   send mail