Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 97/GM-UBND, Khai mạc 07h30’ - Ngày 11/11/2014
 

Ngày 06/11/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 97/GM-UBND mời dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11.

Nội dung:
  
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
  
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2014; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2015.
 
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2014; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2015.
 
2. Sở Tài chính
  
 Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2014; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu chi NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2015.
  
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
   
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để triển khai các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.
  
4. Sở Nội vụ
  
Tờ trình về việc đề nghị chia tách, thành lập các bản thuộc các xã trên địa bàn các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè.
  
5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh
  
Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2014.
  
6. Thanh tra tỉnh
 
- Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ 2015.
  
- Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
  
7. Sở Tài chính
  
 Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
  
8. Sở Nội vụ
  
Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh năm 2014.
 
9. Văn phòng UBND tỉnh
   
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2014; Những giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2015.
  
(Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia).
  
I. Thành phần:
 
1.  Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh;
  
2. Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
  
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
   
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
  
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh;
  
Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
   
Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
    
Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban dân tộc, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban QLDA di dân – tái định cư tỉnh, Ban QLXD các công trình tỉnh, Ban QL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đài PT-TH tỉnh. (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh);
  
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
   
- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
   
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo;
    
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh;
    
III. Thời gian: 02 ngày, khai mạc hồi 07h30' ngày 11/11/2014;
       
IV. Địa điểm: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail