Định hướng phát triển
Thứ tư 19/1/2022
CHỈ THỊ Tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
 
Ngày 09/10/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị  số 13 /CT-UBND, tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
Trong những năm qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tuy nhiên, do nhận thức về hậu quả và tính tàn khốc của cháy rừng cũng như ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, Nhân dân trên địa bàn về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng còn chưa cao nên vẫn xảy ra cháy ở một số địa phương làm thiệt hại về diện tích rừng và cây trồng chưa thành rừng.
   
 Theo dự báo của cơ quan Khí tượng Thủy văn, do tác động của biến đổi khí hậu nên thời tiết ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn trong mùa khô 2014-2015 có khả năng sẽ kéo dài và xảy ra ở nhiều nơi, nguy cơ cháy rừng, thảm thực bì cao; để triển khai thực hiện hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 5 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và Công điện số 01/CĐ-BNN-TCLN ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng cháy, chữa cháy rừng; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính; Trưởng Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ & phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tổng biên tập Báo Lai Châu; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung:
 
1. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố.
  
 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR, nhất là vào thời điểm Nhân dân phát dọn thực bì, đốt nương làm rẫy; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và Nhân dân công tác bảo vệ rừng với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; chỉ đạo UBND cấp xã, chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy ở khu vực rừng Thông, Cao su và trồng rừng mới; làm mới, tu sửa đường băng cản lửa ở khu vực có nguy cơ cháy cao; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng, khô hanh của mùa khô 2014-2015.
  
 Củng cố, kiện toàn hệ thống chỉ đạo, điều hành; rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ; xây dựng các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong suốt mùa khô. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc PCCCR, chủ động và sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Nếu để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng do chủ quan và thiếu trách nhiệm trên địa bàn huyện, thành phố nào thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  
 a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm
  
Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và cảnh báo cháy rừng trong cộng đồng; tổ chức tốt việc tuần tra canh gác cháy rừng; bố trí, phân công lực lượng tuần tra canh gác cháy rừng trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm khô hanh, đặc biệt chú ý bảo vệ tại những khu rừng phòng hộ đầu nguồn, diện tích rừng trồng tập trung, vùng trọng điểm; tăng cường cán bộ xuống cơ sở, tổ chức hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các hoạt động canh tác nương rẫy theo đúng quy định và đúng vùng quy hoạch.
 
 Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: http://www.kiemlam.org.vn, thông tin tình hình thời tiết, dự báo nguy cơ cháy rừng đến Nhân dân, các chủ rừng, các địa phương trong tỉnh chủ động các biện pháp PCCCR phù hợp.
 
 Khi có cháy rừng và thảm thực vật xảy ra phải kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy, tuyệt đối không để cháy lan trên diện rộng; trường hợp cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của cơ sở hoặc chủ rừng phải kịp thời báo cáo cấp trên để tổ chức ứng cứu; phối hợp tiến hành điều tra và xử lý nghiêm mọi hành vi gây cháy rừng theo quy định của pháp luật.
 
 b) Chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Ban quản lý rừng phòng hộ và các chủ rừng trên địa bàn thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong trồng, chăm sóc rừng và chủ động áp dụng các biện pháp lâm sinh trong phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
 c) Đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.
  
3. Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh.
 
 Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ & phát triển rừng cơ sở, các đơn vị, địa phương và chủ rừng về công tác triển khai thực hiện phương án PCCCR.
 
4. Công an tỉnh, BCH Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 
 Thực hiện tốt việc phối hợp với Sở Nông nghiệp &PTNT trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng tăng cường lực lượng, phương tiện tham gia dập lửa cứu rừng khi có lệnh huy động của cấp có thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia điều tra, xác minh, nguyên nhân, đối tượng phá rừng, gây cháy rừng, củng cố hồ sơ vi phạm để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
 
5. Sở Tài chính:
  
Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ PCCCR theo quy định.
 
6. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu
  
 Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xây dựng chuyên mục, nội dung tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và cảnh báo nguy cơ cháy rừng đến các cấp, các ngành và toàn dân.
 
 Tăng cường thời lượng phát sóng đưa tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm và chính quyền các cấp chủ động phối hợp thực hiện công tác PCCCR đạt hiệu quả cao nhất.
 
7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thành viên chỉ đạo các cấp hội, các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp các ngành tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; sẵn sàng tham gia ứng phó chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
  
Căn cứ nội dung Chỉ thị này, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính; Trưởng Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ & phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tổng biên tập Báo Lai Châu; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 
 
Thu Hoài
 print   send mail