Văn bản mới
Thứ sáu 21/1/2022
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Lai Châu
 
 
Ngày 30/9/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu.

Theo quy chế này, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, người được người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước giao nhiệm vụ và người được người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước ủy quyền trong trường hợp cần thiết.

Quy chế nêu rõ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm cung cấp h
ọ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử công vụ của Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.
 
 Riêng đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về các hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh bằng các hình thức cung cấp thông tin Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: http://www.laichau.gov.vn và tổ chức họp báo hàng quý. 
 
 
Thu Hoài
 print   send mail