CHỈ THỊ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu    (14/11/2018)

Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thi hành Chỉ thị tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tin mới

Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14

Báo cáo thực hiện Quyết định 401/QĐ-TTg Chính phủ trong năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu tại nội dung Văn bản số 8508.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn như đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án, dự án về CCHC; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện CCHC hàng năm và trong từng giai đoạn...

Thẩm tra, quyết toán với các CT sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông do địa phương quản lý

Văn bản này thay thế Văn bản số 2330/UBND-XD ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thẩm định quyết toán đối với các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông do địa phương quản lý.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra các điểm dự kiến tham quan trong chương hội th

Đối với UBND huyện Phong Thổ tiếp tục tuyên truyền và huy động lực lượng thực hiện vệ sinh toàn bộ tuyến tham quan (bao gồm cả khu vực sản xuất dọc tuyến, các điểm dân cư); tổ chức nạo vét, tu sửa tuyến đến điểm tham quan đảm bảo từ các ngồn vốn đã được bố trí.

Nhập, đăng tải công khai hồ sơ Danh mục TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đã tích chọn dữ liệu TTHC đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để nhập, sửa đổi, bổ sung các thông tin của TTHC theo Quyết định công bố Danh mục TTHC đối với 01 Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ và 91 Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh và đăng tải công khai dữ liệu TTHC vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.