Tiếp Công dân
Thứ tư 17/10/2018

Ông Hỏ Văn Viễn thuộc đối tượng điều động từ Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực phía Nam huyện Mường Tè đến nhận công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn.

Bản ghi ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu liên quan đến vụ việc, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xem xét, giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè chỉ đạo, nắm tình hình vụ việc của gia đình bà Lỳ Cố Lay và trả lời công dân theo quy định.

Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Văn Thành, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Loan, Phạm Thị Vuốt đến Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường xem xét, giải quyết và trả lời công dân.

 Địa chỉ: Bản Hương Phong, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
các ông, bà: Nguyễn Văn Thành, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Loan, Phạm Thị Vuốt - Bản Hương Phong, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. đến Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường xem xét, giải quyết và trả lời công dân.

 

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Các sở, ban ngành, huyện, thành phố thường xuyên trao đổi, phối hợp trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn. Thực hiện tốt việc trực và tiếp công dân tại trụ sở cơ quan đồng thời xử lý kịp thời các đơn của công dân gửi đến, không để tình trạng đơn tồn đọng, kéo dài.

Chuyển đơn của bà Lò Thị Nguyên; Địa chỉ: Bản Nậm Khăn, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên xem xét và trả lời công dân. Đồng thời báo cáo kết quả về Ban Tiếp công dân tỉnh trước ngày 13/11/2018.

Chuyển đơn của ông Lò Văn Kẹo đại diện cho 55 hộ dân bản Nà Hày, xã Mường Kim(Than Uyên), đến UBND huyện Than Uyên xem xét, và trả lời công dân.

Yêu cầu Nhà đầu tư Dự án trồng rừng sản xuất tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định số 870/QĐ-UBND, ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Lai Châu và các quy định hiện hành của pháp luật.

Chuyển đơn của công dân ông Thào A Súa đến Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ xem xét và trả lời công dân.

Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đến Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật

Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mường Tè xem xét giải quyết theo đúng chính sách tái định cư và trả lời công dân.

   Công tác tiếp công dân tháng 9 năm 2018

Các tin đã đăng
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Bà Hà Thị Oanh - Bản Thành Công, xã San Thàng   (21/09/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Trần Thị Huệ, Số 043, tổ 4, p. Đoàn Kết, TP Lai Châu   (11/09/2018)
 • Trả lời đơn của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Lai Châu   (07/09/2018)
 • Thông báo từ chối tiếp công dân Trần Yên - Bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường   (05/09/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Lò Văn Hại Bản Nậm Bó, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên   (04/09/2018)
 • Trả lại đơn và hướng dẫn công dân Ông Lý Vần Sài Thôn Bản Pho, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ   (04/09/2018)
 • Tham mưu giải quyết đơn của ông Hỏ Văn Viễn – Viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn   (29/08/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 20/8 đến ngày 24/8/2018   (28/08/2018)
 • Xem xét nội dung đơn của công dân các ông: Hà Văn Pành,...Hà Văn Hặc bản Ít Luông, Hua Sỏ (Tân Uyên)   (24/08/2018)
 • Trả lại đơn của công dân bà Nông Thị Lý-Bản San Thàng I, xã San Thàng, TP Lai Châu   (24/08/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2018   (24/08/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Lý Phủ Vảng Bản Nhóm 3, xã Vàng Ma Chải(Phong Thổ)   (23/08/2018)
 • Tiếp công dân ngày 21/8/2018, 38 công dân bản Tân Hợp, thị trấn Tân Uyên   (22/08/2018)
 • Hướng dẫn công dân Ông Hoàng Văn Nò - bản Nà Khương, xã Mường Kim, huyện Than Uyên   (22/08/2018)
 • Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân tại bản Pa Tần (Sìn Hồ)   (20/08/2018)