Tình hình KT-XH năm 2012
Thứ sáu 16/11/2018
                                            

Tỉnh hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, tỉnh Lai Châu tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2012.

Kinh tế -Xã hội tỉnh Lai Châu tháng 7, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2012. 

Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng  - An ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012 

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 251/BC-UBND về tình hình thực hiện Kinh tế - Xã hội tỉnh Lai Châu tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2012.