Cơ cấu tổ chức
Thứ sáu 27/11/2020

Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Tổ chức Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2014-2018

Cơ cấu tổ chức Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2012-2015.

Cơ cấu tổ chức Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Nhiệm kỳ 2009-2011.