Văn bản mới
Thứ hai 21/1/2019

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh.

Công bố: 04 Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và 02 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lai Châu.

Công bố: 04 Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; 02 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu.

Chủ đầu tư dự án và các Chủ dự án thành phần tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành; Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dự án; phân bổ chi tiết nguồn vốn các hợp phần cho các Chủ đầu tư đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

Tổ chức thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan bàn giao tài sản theo quy định; UBND thành phố Lai Châu tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản theo đúng quy định hiện hành; tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch và giải pháp sử dụng các diện tích đất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Y tế tổ chức thực hiện phá dỡ, hủy bỏ tài sản theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ, hủy bỏ tài sản (nếu có) được xử lý bán, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Trách nhiệm của UBND huyện Nậm Nhùn, Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do Chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng, thực hiện bàn giao hồ sơ của dự án cho đơn vị sử dụng theo quy định của Luật Xây dựng.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về khối lượng nghiệm thu hồ sơ hoàn công và tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, thanh quyết toán theo đúng quy định.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các chủ đầu tư: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn thành giải ngân trong quý IV năm 2018. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung các dự án thành phần trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/11/2018.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Phê duyệt Hồ sơ hoàn công, dự toán công trình khắc phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1 năm 2018 trên tuyến ĐT.133 (Đoạn Phiêng Ớt - Nậm Tăm, Km86 - Km88+778) huyện Sìn Hồ,

Doanh nghiệp tư nhân xuất - nhập khẩu Xuân Tính có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tái xuất hàng hóa và các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu liên quan đến việc quản lý, điều tiết hoạt động tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng.

Các tin đã đăng
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng   (21/11/2018)
 • Phê duyệt trữ lượng KS đá vôi làm VLXD diện tích mở rộng 02 mỏ đá Tẳng Đán - Bản Mường(Tân Uyên)   (21/11/2018)
 • Phê duyệt PA sắp xếp lại, xử lý tài sản công trụ sở làm việc (nhà đất) dư thừa không có nhu cầu SD   (21/11/2018)
 • Thông qua phương án đơn giản hoá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, TT và DL   (21/11/2018)
 • Phê duyệt quyết toán DA hoàn thành CT: Các CT công cộng điểm TĐC Phiêng Xá Cuông(Than Uyên)   (19/11/2018)
 • Phê duyệt bổ sung KH sử dụng đất năm 2018 của các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ và Mường Tè   (19/11/2018)
 • Thành lập Tổ Giám sát cuộc đấu giá QSD đất thửa đất giáp với Quốc lộ 4D đoạn Km0+900 TT Phong Thổ   (19/11/2018)
 • Phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi NN thu hồi đất 02 DA tại TP Lai Châu, 01 DA Tam Đường...   (19/11/2018)
 • Ban hành Kế hoạch về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn   (19/11/2018)
 • Phê duyệt kết quả chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Xây lắp bổ sung CT Thủy lợi Seo Hai, khu TĐC Can Hồ   (19/11/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nghĩa địa Can Hồ, khu TĐC Can Hồ   (19/11/2018)
 • CHỈ THỊ Chủ động các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi   (19/11/2018)
 • Thẩm tra, quyết toán với các CT sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông do địa phương quản lý   (15/11/2018)
 • Thanh lý tài sản công do UBND huyện Tân Uyên quản lý   (15/11/2018)
 • Điều chuyển tài sản công do UBND huyện Phong Thổ   (15/11/2018)