Văn bản mới
Thứ bảy 23/3/2019

Để đảm bảo việc xử lý ổ dịch, ngăn ngừa khả năng lan rộng ra các địa bàn khác theo quy định, đồng thời ổn định tâm lý cho người chăn nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan triển khai ngay một số nội dung sau

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn năm 2019.

 

 UBND tỉnh Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019.

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh.

Công bố: 04 Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và 02 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lai Châu.

Công bố: 04 Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; 02 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu.

Chủ đầu tư dự án và các Chủ dự án thành phần tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành; Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dự án; phân bổ chi tiết nguồn vốn các hợp phần cho các Chủ đầu tư đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

Tổ chức thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan bàn giao tài sản theo quy định; UBND thành phố Lai Châu tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản theo đúng quy định hiện hành; tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch và giải pháp sử dụng các diện tích đất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Y tế tổ chức thực hiện phá dỡ, hủy bỏ tài sản theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ, hủy bỏ tài sản (nếu có) được xử lý bán, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Trách nhiệm của UBND huyện Nậm Nhùn, Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do Chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng, thực hiện bàn giao hồ sơ của dự án cho đơn vị sử dụng theo quy định của Luật Xây dựng.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về khối lượng nghiệm thu hồ sơ hoàn công và tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, thanh quyết toán theo đúng quy định.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu   (22/11/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DA đầu tư xây dựng CT:Kè bảo vệ mặt bằng khu TĐC Nậm Khao(Mường Tè)   (22/11/2018)
 • Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Thủy lợi Huổi Mắn, xã Nậm Chà( Nậm Nhùn)   (22/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công và dự toán CT: Khắc phục hậu quả lụt bão tuyến ĐT.133 (Km86 - Km88+778), Sìn Hồ   (21/11/2018)
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô(Phong Thổ)   (21/11/2018)
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng   (21/11/2018)
 • Phê duyệt trữ lượng KS đá vôi làm VLXD diện tích mở rộng 02 mỏ đá Tẳng Đán - Bản Mường(Tân Uyên)   (21/11/2018)
 • Phê duyệt PA sắp xếp lại, xử lý tài sản công trụ sở làm việc (nhà đất) dư thừa không có nhu cầu SD   (21/11/2018)
 • Thông qua phương án đơn giản hoá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, TT và DL   (21/11/2018)
 • Phê duyệt quyết toán DA hoàn thành CT: Các CT công cộng điểm TĐC Phiêng Xá Cuông(Than Uyên)   (19/11/2018)
 • Phê duyệt bổ sung KH sử dụng đất năm 2018 của các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ và Mường Tè   (19/11/2018)
 • Thành lập Tổ Giám sát cuộc đấu giá QSD đất thửa đất giáp với Quốc lộ 4D đoạn Km0+900 TT Phong Thổ   (19/11/2018)
 • Phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi NN thu hồi đất 02 DA tại TP Lai Châu, 01 DA Tam Đường...   (19/11/2018)
 • Ban hành Kế hoạch về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn   (19/11/2018)
 • Phê duyệt kết quả chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Xây lắp bổ sung CT Thủy lợi Seo Hai, khu TĐC Can Hồ   (19/11/2018)