Chương trình công tác năm
Thứ tư 19/1/2022
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019.
Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017.

Căn cứ chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể với ngành, địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Căn cứ chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể đối với ngành, địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 27/12/2013  ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh 2013.
    

UBND tỉnh ban hành Quyết định 1651/QĐ-UBND về chương trình công tác của UBND tỉnh 2013.

Ban hành kèm theo Quyết định số 1626/QĐ - UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh.

Quyết định số 806/QĐ- UBND ngày 11/7 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 34/QĐ- UBND ngày 6/01/2011.