Các phòng ban chuyên môn
Thứ tư 19/1/2022

Phân công nhiệm vụ Trung tâm Tin học và Công báo theo Quyết định số   /QĐ-THCB ngày / /2019 của Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là đơn vị chuyên môn, thuộc Văn phòng UBND tỉnh, giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành...

 

 

Phân công nhiệm vụ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư theo Quyết định số 375/QĐ-VPUBND ngày 12/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Phân công nhiệm vụ phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 375/QĐ-VPUBND ngày 12/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Phân công nhiệm vụ phòng Tổng hợp - Nội chính theo Quyết định số 375/QĐ-VPUBND ngày 12/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tham mưu giúp Lãnh đạo Văn phòng thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo hậu cần, công tác lễ tân quản lý, phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; biên chế 12 cán bộ, công chức.

Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh Lai Châu.

Phòng Hành chính - Tổ chức, biên chế 13 Cán bộ, công chức.