Quy chế làm việc
Thứ năm 27/1/2022
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU NHIỆM KỲ 2016-2021
Ngày 25/8/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND, ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2016 và thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của UBND tỉnh.