Định hướng phát triển
Thứ tư 22/8/2018

Cho phép Công ty Cổ phần thương mại tỉnh Lai Châu khảo sát, lập dự án đầu tư, liên kết với người dân trong sản xuất, tiêu thụ và xây dựng nhà máy sơ chế, đóng gói chuối tại huyện Phong Thổ.

Thời gian qua công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Tỉnh ủy, HĐND Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy Đảng và chính quyền trên địa bàn tỉnh; các sở, ban ngành trong tỉnh. Cùng với các chính sách hỗ trợ đầu tư về bảo vệ và phát triển rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tác động rất lớn đến công tác bảo vệ và phát triển rừng; được người dân đồng thuận tham gia.

Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen đến năng suất lúa vụ Mùa năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thực hiện đầy đủ, kịp thời những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đã được Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh Lai Châu trong thực hiện rà soát, kiểm tra hiện trạng về quản lý sử dụng các cơ sở nhà, đất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

Yêu cầu Giám đốc Sở Ngoại vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ kế hoạch vốn được phân bổ, các Chủ đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu tổ chức thực hiện, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch được giao.
Yêu cầu Sở Công Thương khi tham mưu UBND tỉnh đối với các dự án thủy điện phải đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương triển khai thực hiện.

Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan, tổ chức rà soát, bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư.

Đồng ý cho Công ty Cổ phần tập đoàn Liên Việt khảo sát, lập dự án đầu tư dự án phát triển cây mắc ca, kết hợp với các loài cây trồng nông, lâm nghiệp khác tại huyện Than Uyên.

Uỷ ban nhân dân tỉnh không xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Xây dựng Khách sạn và Tổ hợp thương mại dịch vụ theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các tin đã đăng
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)
 • Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020   (14/05/2018)
 • Hiện trạng và giải pháp, tư vấn cho vay và đào tạo canh tác cây Mắc ca tại Lai Châu   (11/05/2018)
 • Phê duyệt giá cụ thể, giá khởi điểm thực hiện đấu giá QSD đất ở, đất ở nông thôn   (10/05/2018)
 • Kế Hoạch thực hiện khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Lai Châu   (10/05/2018)
 • Khảo sát, lập dự án phát triển cây Mắc ca, kết hợp với trồng các loài cây lâm nghiệp khác   (14/12/2017)