Tình hình KT-XH năm 2016
Thứ sáu 16/11/2018
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016, kế hoạch năm 2017.
UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 253/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

 

 

UBND tỉnh ban hành văn bản số 217/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016.

 

Trong tháng, nhìn chung tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội cơ bản ổn định.
Báo cáo số 111/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016.
Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành văn bản số 82/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016.
Ngày 25/2/2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 35/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016.
Ngày 23/3/2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 53/BC-UBND, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016.

UBND tỉnh, báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.