Tình hình KT-XH năm 2015
Thứ sáu 16/11/2018

Ngày 30/11, UBND tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2015, kế hoạch năm 2016.

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 304/BC-UBND báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015.

Báo cáo số 255/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015.

Ngày 05/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 216/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015.

Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 262/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 3 tháng cuối năm 2015.

UBND tỉnh ban hành báo cáo số 120/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015.

Báo cáo số 92/BC-UBND về Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015.

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 58/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015.
UBND tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2015.
UBND tỉnh Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2015.