Phó Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ
Thứ hai 6/7/2020
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ

  

 
Đồng chí: Trần Văn Phu
  
Sinh ngày: 04/4/1959
Dân tộc   : Kinh
Nguyên quán: Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính
Trình độ chính trị: Cao cấp
Ngày vào Đảng: 07/3/1991
Ngày chính thức: 07/3/1992 
Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
                                  Chức vụ hiện nay: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.
  
    
  
   
    
  
     
Đồng chí: Nguyễn Đăng Đạo
 
Sinh ngày: 05/6/1953
Dân tộc   : Kinh
Nguyên quán: Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân
Trình độ chính trị: Cao cấp

 

Ngày vào Đảng: 25/01/1980
Ngày chính thức: 25/01/1981
Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (đã nghỉ hưu).
  
   
     
Đồng chí: Lê Xuân Phùng
 
Sinh ngày: 25/5/1954
Dân tộc   : Kinh
Nguyên quán: Xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ chính trị: Cao cấp
Ngày vào Đảng: 15/11/1976
Ngày chính thức: 15/11/1978
Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (2011-2014).
  
   
   
   
    
Đồng chí: Bùi Từ Thiện
  
Sinh ngày: 12/10/1959
Dân tộc   :  Kinh
Nguyên quán: Xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa
Trình độ chính trị: Cử nhân
Ngày vào Đảng: 14/01/1985
Ngày chính thức: 14/01/1986
Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
                                Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.
   
    
 
    
        

         
Đông chí: Vương Văn Thành
  
Sinh ngày: 09/10/1957
Dân tộc   : Thái
Nguyên quán: Xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Trình độ chuyên môn: Đại học Y
Trình độ chính trị: Cử nhân
Ngày vào Đảng: 02/11/1988
Ngày chính thức: 02/11/1989
Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (2005-2015).
    
     
    
     
        
   
  
Đồng chí: Nguyễn Chương
  
Sinh ngày: 04/9/1957
 
Dân tộc: Kinh
 
Nguyên quán: Xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài Chính kế toán - Cư nhân Tài chính.
  
Trình độ chính trị: Cao cấp
 
Ngày vào đảng: 04/10/1984
 
Ngày chính thức: 04/10/1985
 
Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu từ 2010 đến 2015 (Được nghỉ chế độ hưu trí 2016) .
   
      
   
     
    
    
   
 
Đồng chí: Lê Trọng Quảng
 
Sinh ngày: 12/01/1959;
  
Dân tộc   : Kinh;
  
Nguyên quán: Xã Công hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp;
 
Trình độ chính trị: Cử nhân;
 
Ngày vào đảng: 21/4/1987;
  
Ngày chính thức: 21/4/1988;
 
Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh 2009 đến 2019 (Được nghỉ chế độ hưu trí 03/2019).  
  
   
   
Đồng chí: Tống Thanh Hải
 
Sinh ngày: 29/9/1968;
 
Dân tộc : Thái;
 
Quê quán: Xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu;
 
Trình độ chuyên môn: Đại học ngành luật hành chính;
 
Trình độ Chính trị: Cử nhân;
 
Ngày vào đảng: 10/4/1996,
 
Ngày chính thức: 10/4/1997;
 
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.  
  
  
  
Đồng chí Giàng A Tính
    
Sinh ngày: 21/10/1968;     Dân tộc: Mông.
 
Quê quán: Xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
 
Thời gian tham gia công tác: Từ tháng 9/1985.
 
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 13/4/1993, ngày chính thức: 13/4/1994.
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế; Thạc sỹ, ngành Quản lý công.
 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 
Trình độ QLNN: Chuyên viên cao cấp.
 
Chức vụ hiện giữ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
 
 
 
Đồng chí Đoàn Đức Long
 
Sinh ngày: 13/11/1961; Dân tộc: Kinh.
 
Quê quán: Xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Thời gian tham gia công tác: Từ tháng 12/1989.
 
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/7/1993, ngày chính thức: 10/7/1994.
 
Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Cầu hầm.
 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 
Trình độ QLNN: Chuyên viên cao cấp.
 
Chức vụ hiện giữ:  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.