Tình hình KT-XH năm 2014
Thứ sáu 16/11/2018
 UBND tỉnh ban hành văn bản 338/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2014, kế hoạch năm 2015.

UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 358 /BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh tháng 11 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2014.

UBND tỉnh ban hành văn bản số 320/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014.

Ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014

UBND tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014.

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2014.

Trong quý I/2014, các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, chương trình hành động của UBND tỉnh, thực hiện nghiêm túc việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2014 theo đúng quy định, kịp thời và đạt kết quả cao.

UBND tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2014.

 UBND tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2014.