Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đương nhiệm
Thứ hai 18/11/2019

Phó Chánh Văn phòng - phụ trách, theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch; giao thông, công nghiệp, xây dựng, tài nguyên và môi trường, kinh tế tập thể, quản lý đô thị, quản lý doanh nghiệp, tài chính, thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng;

Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Quốc phòng – An ninh, Thanh tra, tư pháp, thi hành án; các dự án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công. Công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân....

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Tổng hợp, thống kê, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, lao động thương binh và xã hội, công tác dân tộc, chính sách dân tộc, bảo hiểm xã hội, văn hóa ...