Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đương nhiệm
Thứ bảy 19/9/2020

Chánh Văn phòng phụ trách công tác chung của Văn phòng UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác Văn phòng.

Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Quốc phòng – An ninh, Thanh tra, tư pháp, thi hành án; các dự án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công. Công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân....