Tình hình KT-XH năm 2013
Thứ sáu 16/11/2018
UBND tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc Phòng - An ninh năm 2013, kế hoạch năm 2014.

Ngày 10/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 365/BC-UBND tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 11 và một số nhiệm vụ  giải pháp chủ yếu tháng 12 năm 2013.

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,  đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 10 và một số nhiệm vụ  giải pháp chủ yếu tháng 11 năm 2013.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,  đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ  giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2013.    

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, AN-QP  tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2013.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2013 tỉnh Lai Châu.   

UBND tỉnh ban hành Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2013.
Ngày 28/3, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành có Báo cáo số 55/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013

Tỉnh Lai Châu: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2013.